Wydziału Budownictwa

Funkcję Kierownika Wydziału Budownictwa sprawuje Sebastian Król

Telefon  (95) 765 1139, (95) 765 1140  
ul. Bolesława Chrobrego 27 (II piętro)
73 - 200 Choszczno

budownictwo@powiatchoszczno.pl

1. Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych;
2) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie pozwoleń na użytkowanie inwestycji drogowych;
3) przyjmowanie zgłoszeń na budowę i wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
4) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy i wykonywania robót oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
5) przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
6) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;
8) rejestrowanie i wydawanie dzienników budów;
9) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
10) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
11) zgłaszanie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia;
12) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
13) przygotowywanie opinii dla Zarządu Powiatu dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszarów powiatu;
14) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
15) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych,
16) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych;
17) sporządzanie sprawozdań i meldunków do Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
18) organizowanie i prowadzenie rozpraw administracyjnych,
19) tworzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
20) opracowanie i prawidłowa realizacja planu finansowego będącego w dyspozycji wydziału
2. Przy znakowaniu akt wydział stosuje symbol „B”.